Algemene voorwaarden

Versie 28 september 2019

 1. Presentatie
  - MediSPRING CVBA, een vennootschap met maatschappelijke zetel te 41 Rue de Stierlinsart, 5070 Fosses-la-Ville (België) en geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0697.560.553 (de "Vennootschap")
  - Software: Medispring (de "Software")
  - Dienst: de levering van de Software (de "Dienst")
  - Website: https://www.medispring.be/ (de "Website")
 2. Totstandkoming
  2.1 - Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op de overeenkomst (de "Overeenkomst") tussen de Vennootschap en de klant (de "Klant") en via welke de Vennootschap de Dienst aan de Klant verleent. De Vennootschap en de Klant worden in de Overeenkomst afzonderlijk een "partij" en gezamenlijk de "partijen" genoemd.

  2.2 - Alle prijzen en kenmerken van de Dienst, die openbaar worden gepubliceerd (bijv. online of in informatieve brochures), zijn uitsluitend ter informatie. Alleen de prijzen en kenmerken in de offerte aan de Klant, zijn bindend voor de Vennootschap. Het aanbod is dertig (30) dagen geldig, tenzij anders vermeld in het aanbod.

  2.3 - De Klant aanvaardt het aanbod van de Dienst door het terugsturen van een bestelformulier uitgegeven door de Vennootschap met de belangrijkste kenmerken van de Dienst, of door schriftelijk aan de Vennootschap te bevestigen (inclusief per e-mail) dat hij op het aanbod van de Dienst intekent.

  2.4 - Door de aanvaarding van het aanbod treedt de Overeenkomst in werking, stemt de Klant in met de toepassing van de Algemene Voorwaarden en ziet hij af van de toepassing van tegenstrijdige bepalingen van zijn algemene inkoopvoorwaarden of van enige andere mogelijke bepaling die van de Klant uitgaat en die, bij gebreke van dit artikel, in strijd zou zijn met de Algemene Voorwaarden. De bepalingen die van toepassing zouden zijn krachtens dwingend recht waaraan de Klant is onderworpen (zoals bijvoorbeeld de regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten), hebben echter voorrang op de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

  2.5 - Indien de Klant een rechtspersoon is, verklaart de persoon die het aanbod namens de Klant aanvaardt, dat hij/zij door de Klant naar behoren is gemachtigd om de Klant aan de Overeenkomst te binden.

  2.6 - De Klant erkent :
  - dat hij geen consument is, volgens de definitie van het toepasselijke recht ;
  - dat hij naar behoren bevoegd is het beroep van arts uit te oefenen of een vereniging vertegenwoordigt van personen die naar behoren bevoegd zijn het beroep van arts uit te oefenen.

  2.7 - Indien de Klant buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd, of zijn bedrijf buiten de Europese Economische Ruimte uitoefent, verbindt de Klant zich ertoe alle nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de Klant gemachtigd is om de Software te gebruiken en/of van de Dienst gebruik te maken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (met inbegrip van de toepasselijke wetgeving van het land waar de Klant gevestigd is of zijn bedrijf uitoefent).

  2.8 - De Klant verklaart dat hij alle toepasselijke overheids- of professionele goedkeuringen, indien van toepassing, heeft verkregen voor het gebruik door de Klant van de Software of de Dienst in de landen waar hij zijn bedrijf.
 3. Dienst
  3.1 De Vennootschap verbindt zich ertoe zich naar beste vermogen in te spannen om de Dienst met kwaliteit en snelheid te leveren, wat minstens overeenstemt met wat de Klant van een professioneel IT-bedrijf mag verwachten.

  3.2 Het aanbod beschrijft de belangrijkste kenmerken van de Software. Indien de Vennootschap een back-up aanbiedt van gegevens die zijn opgeslagen in de Software, sluit de Vennootschap elke waarborg uit met betrekking tot het niveau van beschikbaarheid en het niveau van herstel van gegevens.

  3.3 De Vennootschap versleutelt de gegevens die zijn opgeslagen op de beveiligde cloud ruimte met behulp van privé sleutels die zijn opgeslagen op de computer van de persoon bij de Klant die over de Softwarebeheerdersaccount beschikt. De Klant erkent dat hij als enige verantwoordelijk is voor het behoud van zijn private sleutels en ontslaat de Vennootschap van elke aansprakelijkheid in geval van verlies, vernietiging of compromittering van dergelijke sleutels. De Vennootschap zorgt ervoor dat het gebruik van encryptie middelen voor gegevens regelmatig wordt aangepast aan de ontwikkelingen op het gebied van encryptie.

  3.4 De Vennootschap biedt een ondersteuningsdienst aan voor de Software, uitsluitend toegankelijk via de op de Website aangegeven communicatiemiddelen en uitsluitend op de op de Website aangegeven dagen en uren.

  3.5 De Vennootschap kan ook een dienst (installatie op afstand) van de Software en gegevensmigratie naar de Software aanbieden. De levering van de installatie- en migratie service is voltooid wanneer een vertegenwoordiger van De Vennootschap schriftelijk (inclusief per e-mail) bevestigt dat de installatie of migratie is voltooid.

  3.6 De Vennootschap behoudt zich het recht voor om op elk moment de beschikbaarheid van de Software (of een deel van de functionaliteit van de Software) voor een beperkte periode te onderbreken om, onder andere, onderhoudswerkzaamheden aan de Software uit te voeren en na redelijke kennisgeving aan de Klant.

  3.7 De Vennootschap zorgt ervoor dat zij gezondheidsgegevens van patiënten uitsluitend host op servers die zich bevinden op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) (de "GDPR"), met name door de maatregelen uit te voeren die zijn uiteengezet in haar GDPR-nalevingsverklaring.

 4. Intellectueel eigendom
  4.1 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst verleent de Vennootschap de Klant tegen betaling van de prijs een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-afstaanbare licentie om de Software wereldwijd te gebruiken, beperkt tot het deel van de functies waarop de Klant zich heeft geabonneerd, mits betaling van de volledige prijs door de Klant en naleving door de Klant van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

  4.2 De Klant zal zich onthouden van :
  - het wijzigen, reproduceren, kopiëren, lenen of distribueren van het geheel of een deel van de Software buiten het normale gebruik van de functionaliteiten van de Software waarop de Klant zich heeft geabonneerd;
  - afgeleide werken te creëren die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de elementen die in de Software aanwezig zijn, buiten het normale gebruik van de software functies waarop de Klant zich heeft geabonneerd;
  - door reverse-engineeren, of disassembleren of op een andere manier proberen de broncode van de Software of een deel ervan te achterhalen;
  - sublicentiëren of overdracht op welke manier dan ook van enig recht met betrekking tot de Software.

  4.3 De Klant erkent dat de inhoud, structuur en functionaliteit van de Website en de Software, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, foto's, logo's, databanken en alle andere informatie op de Website of de Software beschermd zijn door een of meer intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van auteursrechten, merkrechten en het recht op bescherming van de producent van databanken) die eigendom zijn van de Vennootschap. Het is de Klant verboden deze te gebruiken of te reproduceren buiten het normale gebruik van de software functies waarop de Klant geabonneerd is en het is hem verboden verwijzingen naar de intellectuele eigendomsrechten van de Website en de Software te schrappen of aan te passen.

  4.4 In voorkomend geval biedt de Vennootschap de Klant de mogelijkheid om een aantal accounts te openen voor gebruikers die toegang hebben tot alle of een deel van de functies van de Software. Gebruikers moeten de gebruiksvoorwaarden van de software accepteren voordat zij toegang krijgen tot de genoemde functies van de software.

  4.5 De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de gebruiksvoorwaarden van de Software door de gebruikers. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de gebruikslicentie voor de Software op te schorten en, indien nodig, in te trekken in geval van niet-naleving door een gebruiker van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden van de Software.
 5. Prijzen
  5.1 In ruil voor het gebruik van de Dienst betaalt de Klant aan de Vennootschap de prijs die vermeld staat in de door de Klant aanvaarde offerte. Tenzij anders vermeld, luidt de prijs in euro (EUR) en is deze exclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW).

  5.2 In ruil voor het gebruik van de Software of bepaalde functies van de Software betaalt de Klant aan de Vennootschap een prijs (die in voorkomend geval maandelijks, jaarlijks en/of per gebruik (of per gebruiker) kan worden berekend en eventueel bijvoorbeeld installatie-, migratie-, ondersteunings- en onderhoudskosten of speciale verwerkingskosten kan omvatten). In voorkomend geval zal de Klant de Vennootschap schriftelijk op de hoogte brengen van elke wijziging in zijn situatie die een invloed kan hebben op de prijs (bijvoorbeeld een wijziging in het aantal gebruikers van de Software of in het gebruik van de functies).

  5.3 De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de prijs van de Software en de Diensten aan het begin van elk kalenderjaar aan te passen volgens de volgende formule: Nieuwe Prijs = Oude Prijs * (0,2 + 0,8 * (Nieuwe Agoria Index / Basis Agoria Index)) waarbij (i) Oude Prijs: de prijs zoals vermeld in het Inschrijvingsaanbod; (ii) Nieuwe Agoria Index: de Agoria Index van toepassing op de maand december voorafgaand aan de datum van de prijsaanpassing; (iii) Basis Agoria Index: Het Agoria-indexcijfer dat geldt voor de maand december van het jaar dat voorafgaat aan de inwerkingtreding van de overeenkomst; iv) Agoria-indexcijfer: het Agoria-indexcijfer voor referentielonen (nationaal gemiddelde) dat beschikbaar is op https://www.agoria.be/nl/Refertelonenoverzichtstabellen

  5.4 De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de prijs van de Dienst te allen tijde te wijzigen en zal de Klant daarvan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij anders vermeld in de aan de Klant verstrekte informatie, wordt de nieuwe prijs van toepassing op de eerste dag van de tweede maand na de datum van mededeling van de prijswijziging. De Klant kan zich verzetten tegen de toepassing van de nieuwe prijs door de Vennootschap een schriftelijke kennisgeving te sturen, die tot gevolg zal hebben dat de Overeenkomst wordt beëindigd op de datum waarop de prijswijziging van kracht wordt.

 6. Betaling en facturering
  6.1 De Vennootschap stelt een factuur op met de prijs van de Dienst en stuurt de factuur naar de Klant. De Klant zal de factuur onmiddellijk betalen en ten laatste op de vervaldag (die, behoudens andersluidende vermelding op de factuur, dertig (30) dagen na de datum van uitgifte is).

  6.2 De Vennootschap behoudt zich het recht voor om op elk bedrag dat op de vervaldag van een factuur verschuldigd is, maar dat de Vennootschap niet heeft ontvangen, interesten aan te rekenen tegen de rentevoet bepaald in overeenstemming met de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, die van toepassing zijn vanaf de vervaldag van de factuur, evenals een eventuele schadevergoeding ter dekking van de gemaakte invorderingskosten.
 7. Aansprakelijkheid van de Vennootschap
  7.1 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving :
  - de Vennootschap zal geen andere aansprakelijkheid dragen dan die welke uitdrukkelijk in de Algemene Voorwaarden is bepaald;
  - de Vennootschap is ten opzichte van de Klant enkel aansprakelijk voor bedrog, zware fout van haarzelf of van haar werknemers of, behoudens in geval van overmacht, voor het niet nakomen van de essentiële verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;
  - In geval van aansprakelijkheid van de Vennootschap is de Vennootschap enkel gehouden tot vergoeding van directe schade en kan zij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade geleden door de Klant, zijn vertegenwoordigers of andere betrokken personen, ontstaan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zoals, bijvoorbeeld verlies van inkomsten, winstderving, verlies of aantasting van gegevens, verlies van goodwill, omzetderving, reputatieschade, winstderving of stijging van de algemene kosten, ongeacht of de Vennootschap al dan niet op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat dergelijke schade zich voordoet;
  ● indien de Vennootschap aansprakelijk is, zal de totale aansprakelijkheid van de Vennootschap jegens de Klant uit hoofde van de Overeenkomst niet meer bedragen dan de prijs die betaald is voor het gedeelte van de Dienst waarvoor de Vennootschap aansprakelijk is gedurende de twaalf (12) maanden die voorafgaan aan het ontstaan van de schade.
 8. Duur en beëindiging 
  8.1 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Klant en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd (en, in voorkomend geval, voor de in het aanbod vermelde minimum termijn). De Klant erkent dat de licentie stilzwijgend wordt verlengd aan het einde van elke gebruiksperiode.

  8.2 De Klant kan de Vennootschap op elk ogenblik schriftelijk zijn ondubbelzinnige wens meedelen om het gebruik van de Software stop te zetten. Indien de Klant de Vennootschap uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van de lopende gebruiksperiode hiervan op de hoogte brengt, zal de Vennootschap de gebruikslicentie aan het einde van de lopende gebruiksperiode intrekken. Indien de Klant de Vennootschap uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van de lopende gebruiksperiode op de hoogte brengt, trekt de Vennootschap de gebruikslicentie in op het einde van de lopende gebruiksperiode.

  8.3 Indien van toepassing, verleent de Vennootschap de Klant een proefperiode (waarvan de duur wordt bepaald door de Vennootschap) voor het gebruik van de Software gedurende een in de offerte vermelde periode. De Klant die de Vennootschap niet schriftelijk op de hoogte brengt van zijn ondubbelzinnige voornemen om zijn gebruik van de Software niet te verlengen na de proefperiode, bevestigt het abonnement op de Software onder de in het aanbod vermelde voorwaarden. In elk geval behoudt de Vennootschap zich het recht voor om het gebruik van de Software na de proefperiode stop te zetten indien de Klant de prijs verbonden aan het gebruik van de Software niet betaalt. Indien nodig kan de Vennootschap een proefperiode toekennen voor het gebruik van de Software door de Klant. Indien de Klant aan het einde van de proefperiode besluit geen abonnement te nemen op de Software, worden de gemigreerde en in de Software ingevoerde gegevens gewist.

  8.4 De Overeenkomst wordt automatisch beëindigd wanneer de gebruikerslicentie om welke reden dan ook wordt ingetrokken. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, betaalt de Vennootschap de Klant geen enkel bedrag terug dat de Klant bij het einde van de Overeenkomst heeft betaald (ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst).

 9. Wijzigingen 
  9.1 De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. De Vennootschap zal de Klant hiervan op de hoogte brengen door de nieuwe versie van de tekst van de Algemene Voorwaarden ter beschikking te stellen van de Klant. Tenzij anders vermeld in de aan de Klant verstrekte informatie, zijn de bepalingen van de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing op de contractuele relatie tussen de Vennootschap en de Klant vanaf de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van hun mededeling. Indien de Klant zich verzet tegen de toepassing van de bepalingen van de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden, wordt de Overeenkomst automatisch beëindigd op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van hun mededeling (met dien verstande dat de voorlaatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing blijft op de contractuele relatie tussen de Klant en de Vennootschap tot de datum van beëindiging van de Overeenkomst).

 10. Mededelingen 
  10.1 De partijen worden geldig schriftelijk op de hoogte gebracht of in kennis gesteld van acties in het kader van de Overeenkomst (bv. ontvangst van een factuur, ontvangst van een kennisgeving van beëindiging van de Overeenkomst, enz.) via e-mail die wordt verzonden naar het e-mailadres van de contactpersoon die is vermeld op de laatste factuur van de Vennootschap, of bij gebrek daaraan naar het e-mailadres van de contactpersoon die is vermeld in de offerte, of bij gebrek daaraan naar een e-mailadres via hetwelk een partij (of een van haar vertegenwoordigers) contact heeft gehad in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

  10.2,Voor zover nodig erkent de Klant dat de factuur van de Vennootschap geacht wordt aan de Klant te zijn verzonden wanneer deze per e-mail aan de contactpersoon van de Klant is meegedeeld.

 11. Bijlagen
  11.1 De volgende bijlagen zijn van toepassing op de Overeenkomst:
  vertrouwelijkheid
  gegevensverwerking
  standaardbepalingen

  11.2 De Klant kan te allen tijde de bepalingen in alle (huidige en oude) versies van de Algemene Voorwaarden (in het Frans) raadplegen op het online juridische portaal van de Vennootschap dat beschikbaar is op https://medispring.companyon.eu/fr-be. Companyon SRL, een vennootschap naar Belgisch recht, garandeert dat de informatie in de verschillende versies van de Algemene Voorwaarden precies zo zal worden weergegeven als op de data vermeld onder de titel van de genoemde versies en zoals gepubliceerd op het juridische portaal van de vennootschap

Hebt u vragen over
één van onze producten ?

Stuur ons een mailtje naar contact@medispring.be

Ons support team kunt u via deze pagina contacteren.

Medispring SCRL

Kantoren en Maatschappelijke zetel :
Place de l'Université 16/16
B-1348 Louvain-la-Neuve

BE0697.560.553

Support

+32 78 077 050
support@medispring.be
Van maandag tot vrijdag :
8u30-12u30 en 13u15-17u30
Zaterdag, zondag en feestdagen : gesloten (behalve voor de support van wachtposten - HWP)
Download TeamViewer